Vår vision

Vår vision

På Tryserums Friskola finns förskola, skola och fritidshem. Vi strävar efter att barn, elever och personal ska känna trygghet och glädje i verksamheten. Vi arbetar aktivt med miljöarbete, hälsa, kultur och föräldrars engagemang. Att vistas i naturen och att använda utomhuspedagogik är viktiga inslag i både undervisningen och i vardagen.”

Grön flagg

Den gröna flaggan är gemensam för alla länder som deltar i det internationella nätverket Eco-schools, där svenska Grön Flagg ingår.

Kulturplan

Vår målsättning är att kulturen ska gå som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi vill bredda barnens horisonter och ge dem möjligheter att uttrycka sig och kommunicera. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga i mötet med olika kulturformer. Kulturen berikar våra liv!

Klagomålshantering

Här kan du läsa hur du ska gå tillväga om du inte är nöjd med Tryserums Friskola AB

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig. Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten...

GDPR

Här hittar du information om vilka av dina personuppgifter Tryserums Friskola AB hanterar, samt hur dessa hanteras.
Sök