VÅR VISION: 
“HÄLSOSAM ÄR EN REVOLUTIONERANDE HÄLSOSATSNING SOM INOM RAMEN FÖR SKOLDAGEN UTRUSTAR VÅRA BARN MED VERKTYG FÖR ATT PÅVERKA SIN EGEN HÄLSA OCH LIVSKVALITET.” 

Bakgrund: Vi upplever att det idag mer än någonsin tidigare behövs satsningar som främjar hälsa och välmående hos våra barn, framförallt i skolmiljön där vi har möjlighet att nå alla. Vi tar tillvara våra erfarenheter av fem års arbete med projektet RENT SPEL genom “nya” HÄLSOSAM som med tidiga insatser ger barn enkla, konkreta verktyg så att de själva ska kunna göra hälsofrämjande val och därmed påverka sin framtida hälsoutveckling. 

Det unika: HÄLSOSAM tillför ett konkret arbetssätt för att lärarna enkelt ska kunna genomföra veckans kunskapspass. Erfarenheter från RENT SPEL har visat att ökad rörelse och ett aktivt hälsoarbete ger konkreta, positiva resultat på koncentration, inlärning och uppförande i klassrummet – vilket också otaliga forskningsstudier påvisar. 
Arbetssätt: HÄLSOSAM inspirerar och motiverar med hjälp av lekar, aktiviteter, learning-by-doing, samarbetsövningar och reflektion kring den egna hälsan och välmåendet. Allt sker inom ramen för den ordinarie skoldagen och i form av ett tävlingsspår där hela klassen deltar tillsammans och följer sina framsteg dag för dag. Lärarna får tillgång till ett inspirerande och lättarbetat material med coachande inriktning, samt en handledning som beskriver genomförandet och ger tips&idéer kring hur materialet kan användas. Läraren har sedan möjlighet att själv välja det som för tillfället passar bäst in i skoldagen. 
Tryserums Friskola – vår första Partnerskola!: Tryserums Friskola startar höstterminen 2017 med att köra igång en långsiktig hälsosatsning enligt HÄLSOSAM-modellen. Målsättningen är att skapa en HÄLSOSAM skola med välmående elever och personal, som på sikt ska kunna användas som modell för skolor över hela landet som vill satsa på hälsa. Alla elever kommer att delta i dagliga aktiviter under 12 veckor per termin läsåret -17/-18.