Kvalitetsarbete
 

Vårt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig.
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat ska  följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 

Här kan du läsa vårt senaste dokumenterade kvalitetsarbete för skola och fritidshem.